Renovering

Renovering

Vid en renovering behöver ni ha följande i åtanke:

  • Att ett godkännande av styrelsen krävs INNAN större renoveringar påbörjas så som ändringar av lägenhetens planlösning (ex rivning/uppresning av väggar) renovering av badrum, flytt av kök samt övrigt arbete som engagerar fastighetens avlopp, vatten, gas, el och ventilation. Detta innefattar flytt eller byte av radiatorer/element. Borttagning av radiator/element är inte tillåtet. I vissa fall kan ritningar såväl som konstruktörsutlåtande behöva tillhandahållas. För att ändringarna ska betraktas som godkända krävs ett skriftligt svar från någon av styrelsens medlemmar (v g se fliken Styrelse). Enklare ytskicksarbete som målerier och kakelbyte i kök kräver dock inget godkännande av styrelsen.
  • Om ändringar utförs UTAN styrelsens godkännande kan ägaren komma att bli ekonomiskt ansvarig för framtida skador eller återställningskostnader. Samma gäller om ändringarna frångår de som initialt presenterats för och godkänts av styrelsen.
  • Lägenhetsinnehavaren är skyldig att kontrollera att diverse arbeten är utförda av certifierade hantverkare och på förfrågan kunna presentera underlag för detta till styrelsen (tätskikt, gas, VVS).
  • Det är du som beställare av hantverkare som ansvarar för att dessa inte smutsar ner eller förstör något i de gemensamma utrymmena som trapphus osv.
  • Att din renovering inte stör husets självdragsventilation. Obs! Vid renovering av badrum så måste både fungerande till-luft och från-luft finnas. Anslutning av torktumlare/köksfläkt direkt till ventilationskanalen rubbar ventilationsbalansen och är inte tillåtet. Endast kolfilterfläktar är tillåtna.
  • Byggmaterial får inte slängas i föreningens soprum. Förvara inte byggmaterial i trappuppgångarna. Byggsopor i Big-Bag säckar eller dylikt  får endast mycket tillfälligt placeras utanför vårt hus i väntan för bortforsling. Ställ aldrig dessa byggsopor utanför våra grannars hus.
  • Vid behov av vatten/el avstängning så skall styrelsen i mycket god tid informeras så att detta kan göras säkert. Anslag i trapphuset måste också ske i god tid för att ge våra grannar en chans att förbereda sig för detta. Med god tid menas minst 5 dagar. Frysning av vattenledningar kan bli aktuellt för att inte riskera att få in luft i värmesystemet som då orsakar föreningen stor kostnad för avluftning.
  • 2021 filmades och spolades avloppsstammarna och bedömdes vara i gott skick. Ny filmning planeras om 7-10 år, dvs inget stambyte planeras inom den närmsta tiden.
  • För närvarande finns ej kapacitet i befintliga el-stigare för att byta ut gasspis mot elspis.